Forum wsparcia do spolszczenia FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Adres domenowy

Adres domenowy - ( nazwa domeny ) adres domenowy to inaczej zrozumiały dla człowieka i łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW np. www.nazwatwojejfirmy.com.pl, której oryginalny adres IP składa się z niezrozumiałych dla człowieka, ale akceptowanych przez komputer ciągu cyfr - adres IP.

Adres e-mail

Adres e-mail - ciąg znaków który dokładnie określa położenie elektronicznej skrzynki pocztowej konkretnej osoby w Internecie. Adres elektronicznej poczty składa się z nazwy skrzynki pocztowej określonej przez użytkownika najczęściej swoim imieniem, nazwiskiem lub innym charakteryzującym go sloganem np. comzit, bezpośrednio po nim (bez spacji) następuje znak @ określany często jako 'małpa' a rozumiany jako 'na' lub 'w' (ang. at). Po znaku @ (również bez spacji) mamy nazwę domeny na której znajduje się komputer przechowujący daną skrzynkę pocztową. Przykładowy adres poczty elektronicznej może zatem wyglądać następująco comzit@comzit.pl. Elektroniczny adres pocztowy jest unikalny na skalę światową, co znaczy, że nie może być nigdy jednocześnie dwóch takich samych, ale za to kilka różnych adresów e-mail może prowadzić to tej samej skrzynki pocztowej - alias pocztowy.

Cookies

Cookies - "ciasteczka"" lub wspólna nazwa plików zapamiętywanych na twardym dysku przez przeglądarkę WWW, która przechowuje informacje o odwiedzanych stronach, grupach dyskusyjnych, itp. Podobnie komputer właściciela witryny WWW zapisuje dane o odwiedzających.

Domeny

Domeny - grupy zasobów internetu połączone w zależności od ich rodzaju. Skróty są rozszerzeniem nazw adresów witryn zastępujących numery IP. Z końcówkami: .com - dla witryn komercyjnych, .edu - dla witryn edukacyjnych, .gov - dla witryn rządowych.

E-mail

E-mail (electronic mail) - system umożliwiający przesyłanie danych tekstowych, graficznych i innych w sieci Internet.

FAQ

FAQ – (Frequently Asked Questions), czyli obecny na wielu stronach internetowych dział Najczęściej Zadawanych Pytań. Utworzenie takiego działu pozwala unikać odpowiadania drogą e-mail lub telefonicznie na podstawowe pytania klientów firmy.

Firewall

Firewall - stacja oddzielająca sieć lokalną od świata zewnętrznego. Usługa przekazywania pakietów pomiędzy tymi środowiskami może zostać ograniczona określonym zbiorem zasad.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) - protokół przesyłania plików między komputerami w poprzez Internet.

Hipertekst

Hipertekst (hypertext) - multimedialny dokument zawierający tekst, grafikę, pliki audio, specjalne programy, linki do innych dokumentów, niekoniecznie mające związek z Internetem.

Home Page

Home Page (Strona domowa ) - pierwsza strona witryny internetowej, także pierwsza strona ładująca się automatycznie po uruchomieniu przeglądarki (jeśli została określona).

Host

Host - jakikolwiek komputer w sieci z aplikacjami i programami udostępnianymi bezpośrednio innym komputerom podłączonym do sieci.

HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) - protokół przesyłania hipertekstu. Jest to język programowania stron internetowych. Protokół oparty na mechanizmie pytanie-odpowiedź, pozwalający na przeglądanie zasobów przechowywanych w sieci WWW. Klient przesyła żądanie określonej strony WWW z serwera, a serwer zwraca jej zawartość. Czyli jest to zestaw poleceń do komunikacji między serwerem a siecią WWW.

IMAP

IMAP - Internet Message Access Protocol (Internetowy protokół udostępniania poczty). Protokół umożliwiający klientom pobieranie wiadomości email z serwera. Pozwala na przechowywanie hirarchiczne uporządkowanych wiadomości na serwerze.

Internet

Internet - ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania internetu przyjmuje się rok 1983. Powstał on w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie internetu wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu była jego skalowalność, co w całości się powiodło gdyż o ile w 1990 r. liczył on około 100 000 komputerów, to w 1993 r. przekroczył już milion, a w 1997 r. było już przeszło 40 mln podłączonych do niego komputerów i liczba ta stale rośnie. Sieć internet zaowocowała gamą różnorakich usług, które dobitnie przyczyniają się do jej popularności takich jak: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, IRC, ICQ, strony WWW czy marketing sieciowy. Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy naukowej, działań oświatowych jest wręcz ogromny. Za symboliczną datę początku polskiego internetu uważa się dzień 17 sierpnia 1991 r., kiedy to pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze została nawiązana pierwsza łączność internetowa.

IP

IP (Internet Protocol Address) - indywidualny numer identyfikacyjny każdego serwera podłączonego do Internetu, np. 157.25.192.69 .

LAN

LAN (Local Area Network) inaczej sieć lokalna - zbiór komputerów pracujących w zamkniętym obszarze i połączonych nośnikiem o wysokiej przepustowości.

Logowanie

Logowanie - proces rejestracji sesji użytkownika w wielodostępowym systemie operacyjnym komputera. Daje dostęp do określonych zbiorów lub dokumentów.

MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - protokół umożliwiający przesyłanie pocztą elektroniczną tekstów, plików audio, wideo, obrazów itp.

Pop-up

Pop-up / Pop-under - (z ang. tzw. "wyskakujące okienko") to jedna z funkcji stron WWW powodująca automatycznie uruchamiane nowego okienka (karty) z określoną treścią w przeglądarce internetowej. W nowym okienku (karcie) może znaleźć się dodatkowe menu nawigacyjne, krótki tekst pomocy, wyjaśnienie terminu, powiększony obrazek, najczęściej jednak technika ta jest wykorzystywana w reklamie internetowej. Najczęstszą formą pop-up’ów są otwierające się przy wejściu na stronę internetową reklamy. Zbliżoną, z technicznego punktu widzenia, formą reklamy, o mniejszej uciążliwości dla użytkownika, jest tzw. pop-under - okienko, które jest otwierane w tle, pod bieżącym oknem. Staje się ono widoczne dopiero po zamknięciu, przesunięciu czy zminimalizowaniu głównego okna przeglądarki.

Portal

Portal - witryna ze strukturalnie uporządkowanymi informacjami. Portale publiczne zawierają dużą liczbę skatalogowanych linków. Ich funkcją jest wywieranie wpływu na ruch użytkowników w Internecie i ułatwienie poruszania się w gąszczu informacji.

Proxy

Proxy - usługi działające na rzecz klienta kierującego żądania komunikacyjne do świata zewnętrznego. Klient przekazuje żądanie do usługi proxy, a ta je realizuje. Uzyskana odpowiedź jest przekazywana inicjującemu klientowi.

Router

Router - komputer ze specjalnym oprogramowaniem który zarządza połaczeniami pomiedzy kilkoma sieciami lokalnymi. Sprawdza on adresy docelowych dla pakietów i wybiera drogi przesłania sygnału.

Serwer

Serwer - komputer sterujący pracą sieci komputerowej; część protokołu client-server uruchamianego na komputerze podłączonym do sieci i odpowiadającego na żądania klienta. Przeglądarka WWW jest klientem serwera WWW. Serwer sieciowy w przeciwieństwie do hosta obsługuje użytkownika poprzez komputer pośredni.

Serwer FTP

Serwer FTP - określenie komputera udostępniającego swoje zasoby użytkownikom korzystającym z tzw. klienta FTP. Umożliwia on za pośrednictwem protokołu FTP, ściągać z serwera pliki, a w niektórych przypadkach nawet je tam umieszczać.

Serwer internetowy

Serwer internetowy - inaczej komputer świadczący określonemu użytkownikowi odpowiednią usługę np. udostępnianie wiadomości e-mail lub określonej strony WWW.

Serwer pocztowy

Serwer pocztowy - to podłączony na stałe do internetu komputer, którego zadaniem jest odbieranie, przesyłanie i przechowywanie poczty elektronicznej swoich klientów których konta znajdują się na jego dysku twardym.

Serwer wirtualny

Serwer wirtualny - to określenie pakietu usług umożliwiających kompleksowe zaistnienie w sieci internetu. Usługi takie pozwalają firmom założyć własne witryny internetowe w taki sposób, aby zasoby każdego z nich widziane były z zewnątrz jako indywidualne i samodzielne serwery. Dodatkowo firmy wyręczane są wówczas z kłopotów związanych z zakupem i podłączeniem drogiego komputera stałym łączem do sieci, rejestracją internetowej domeny, zatrudnianiem pracowników do administracji systemu itp. W skład pakietu Wirtualnego serwera wchodzi zazwyczaj jedno lub kilka kont WWW i e-mail (o wspólnej domenie), sklep internetowy, usługi e-commerce itp. Wraz z wirtualnym serwerem dostarczane są odpowiednie narzędzia administratora, za pomocą których można samodzielnie zarządzać serwerem, np. dodawać konta, aliasy czy nawet domeny i subdomeny.

Serwer WWW

Serwer WWW - na stałe podłączony do internetu komputer umożliwiający przeglądanie swoich zasobów. Użytkownik dając polecenie swojej przeglądarce aby ta ściągnęła kolejną stronę WWW pobiera ją właśnie z serwera stron WWW w postaci dokumentu HTML.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół określający sposób wymiany elektronicznych wiadomości w sieci Internet.

SSL

SSL (Secure Socket Layer) - protokół zaprojektowany przez Netscape Communications, umożliwia bezpieczną transmisję danych między serwerem a komputerem użytkownika, zamyka dla osób niepowołanych przegląd przesyłania danych.

Strona WWW

Strona WWW - pojedynczy dokument HTML jaki widzi użytkownik w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.

URL

URL (Uniform Resource Locator) - metoda adresowania witryn internetowych, np. http://www.lannet.com.pl .

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro - zazwyczaj termin ten określa pracowników, którzy niewiele czasu spędzają w biurze, wyposażeni są w urządzenia umożliwiające wykonywanie pracy w jakimkolwiek miejscu. Również: aplikacja pozwalająca na kontakt z klientami przez witrynę internetową; w niektórych wypadkach eliminuje konieczność zakładania tradycyjnych biur obsługi klienta w innych krajach.

WWW

WWW (World Wide Web) - system internetowy, który wykorzystuje HTML i HTTP do przechowywania i dystrybucji dokumentów w formie tekstowej, interpretowanych przez program przeglądarki.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka (search engine) - narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie według z góry zadanego tematu.

Znajdź w FAQ

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz szukać zarówno w treści, jak i w tytułach FAQ.

Wybierz opcję, aby ustalić jak wyszukiwać podane słowa. 'Dowolne słowa' zwróci najwięcej wyników ale słabo związanych, a 'Całe zwroty' zwróci tylko wyniki zawierające dokładnie to, co podałeś.